OAJ:n Vesilahden paikallisyhdistys ry:n kannanotto Vesilahden kunnan säästösuunnitelmiin

(Tämä kannanotto on siis OAJ:n Vesilahden paikallisyhdistyksen tekemä liittyen Vesilahden kunnan säästösuunnitelmiin (löytyy kunnan nettisivuilta). Olen kyseisen yhdistyksen varapuheenjohtaja ja OAJ/JUKO luottamusmies.)

Lähikouluperiaate romukoppaan

Erityisopetukseen kohdistuvat leikkaukset johtavat siihen, että oppilaille annettavaa tukea ei voida järjestää entiseen tapaan Narvan, Ylämäen ja Onkemäen kouluilla. Edellisen opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä peruskouluissa alettiin toteuttaa kolmiportaista tukea, joka pohjaa inkluusioon ja lähikoulun periaatteisiin. Jokaisella oppilaalla on oikeus käydä koulua ja saada oppimisessa tarvitsemaansa tukea omassa lähikoulussaan. Tätä lähikouluperiaatetta korostetaan myös voimassa olevassa Vesilahden kunnan kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa.

Jos erityisopetusresurssia leikataan, ei lähikouluperiaatetta pystytä enää toteuttamaan Vesilahden kunnan kaikissa alakouluissa perusopetuslain ja opetussuunnitelman mukaisesti. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden siirrot erityisluokille Kirkonkylän kouluun tulevat lisääntymään, koska muilla alakouluilla ei pystytä järjestämään pienryhmäopetusta entiseen tapaan. Myös sellaisia oppilaita, joiden kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen on tällä hetkellä pystytty järjestämään lähikoululla, joudutaan siirtämään erityisluokille. Siirtojen lisääntyminen taloudellisin perusteluin on vastoin perusopetuslakia ja opetussuunnitelmaa. Erityisopetuksen tuntien vähentyessä myös erityisopettajien mahdollisuudet toimia yleisopetuksen luokissa samanaikaisopettajana oppitunneilla vähenee. Tällaisesta tiimiopettajuudesta hyötyvät kaikki oppilaat.

Oppilaan koulunkäynnin tuki kärsii

Vesilahden kunnassa on viime vuosina pystytty kehittämään erityisopetusta inklusiivisempaan suuntaan perusopetuslakia ja opetussuunnitelmaa noudattaen. Muista kunnista on käynyt opettajia tutustumassa Vesilahden kunnan koulutoimen tapaan toteuttaa koulunkäynnin kolmiportaista tukea. Täältä on haettu esimerkkiä ja innoitusta omien kuntien koulunkäynnin tuen kehittämiseen. Vesilahden kunnan opetustoimessa on siis pystytty kulkemaan valtakunnallisen erityisopetuksen kehittämisaallon harjalla. Nyt tässä kehityksessä ollaan ottamassa jättimäinen askel taaksepäin ja palaamassa siihen tilanteeseen, mikä kunnassamme oli ennen viimeisintä opetussuunnitelmauudistusta.

Jos erityisopetusresurssia leikataan, se ei johda pelkästään oppilaiden koulunkäynnin tuen kehittämisen pysähtymiseen kunnassa, vaan kehityksessä mennään taaksepäin. Tällöin oppilaille annettava tuen sekä varhaisen puuttumisen mahdollisuudet oppilaiden kasvun ja kehityksen ongelmiin vaarantuvat.
Opettajien aika ei riitä kaikille

Samaan aikaan kun erityisopetusresurssia leikataan, myös opetusryhmät ovat suurentumassa ja koulunkäynninohjaajien määrää kouluissa vähennetään. Nämä kaikki säästötoimenpiteet heikentävät huomattavasti oppilaille annettavaa kasvun, kehityksen ja oppimisen tukea. Säästöt kohdistuvat siis kaikista voimakkaimmin juuri niihin lapsiin ja nuoriin, joilla on suurin riski syrjäytyä koulutuksesta ja sen myötä yhteiskunnasta.

Suuret opetusryhmät johtavat siihen, että opettajalla ei riitä aikaa huomioida luokassaan tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia eikä eriyttää opetusta. Toisaalta lähes kaikissa opetusryhmissä on tänä päivänä paljon huomiota vaativia ja häiritsevästi käyttäytyviä lapsia ja nuoria. Kun koulunkäynninohjaajia ei ole riittävästi käytettävissä tällaisissa opetusryhmissä, kuluu opettajan aika tunneilla helposti yhden tai muutaman oppilaan huomioimiseen ja rauhoitteluun, jolloin muut oppilaat jäävät vaille opetusta ja tukea, johon heillä on oikeus.

Ohjaajaresurssin vähentyminen johtaa myös siihen, että erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden integroituminen yleisopetuksen luokkiin vaikeutuu. Monen oppilaan kohdalla integroituminen onnistuu ainoastaan koulunkäynninohjaajan tukemana.

Samalla tavalla yhdysluokissa tuntikehyksen leikkauksen takia jakotunnit vähenevät ja opettaja joutuu samanaikaisesti opettamaan useamman vuosiluokan oppilaita, jatkossa entistä useammin ilman koulunkäynninohjaajan tukea.

Varhaiskasvatuksen järjestämisessä Vesilahdella vanhojakin ongelmia

Jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä tulee olla pätevä lastentarhanopettaja. Tällä hetkellä Vesilahdella on ongelmana se, että lastentarhanopettajien pitkiäkin sijaisuuksia hoitavat epäpätevät sijaiset. Lastentarhanopettajien rekrytointi Vesilahdelle on ollut vaikeaa, koska lastentarhanopettajien palkkaus on palkkataulukon alimmalla tasolla ja selvästi matalampi kuin kehyskunnissa.

Säästöissä suunniteltu ryhmässä toimivien päiväkodinjohtajien irtisanominen ei saa vaarantaa lain mukaista henkilöstörakennetta. Hallinnollisen johtajan viran perustaminen on kuitenkin hyvä asia, sillä se lisää pedagogista laatua lapsiryhmissä kun lastentarhanopettaja voi käyttää koko työaikansa ryhmän kanssa toimimiseen. OAJ:n Vesilahden paikallisyhdistys vaatii, että ryhmässä toimiville lastentarhanopettajille tehdään selvät työnkuvat. Nimikkeen muuttaminen ei saa johtaa tilanteeseen, jossa ryhmässä toimivat lastentarhanopettajat hoitavat edelleen päiväkodinjohtajan tehtäviä, mutta vain alemmalla palkalla.

On myös huomattava, että perusopetuksen säästöt saattavat valua päiväkotien puolelle. Esimerkiksi jakotunneista säästäminen kouluissa voi aiheuttaa lisäresurssien tarvetta päiväkotien puolella ja näin tavoitellut säästöt jäävät ennakoitua pienemmiksi ja aiheuttavat vain lisääntyvää byrokratiaa, hankaluuksia perheille ja heikkolaatuisempaa varhaiskasvatusta.

Lapset ja nuoret säästöjen maksajina

Vesilahti aikoo supistaa toimintaansa varsinkin sivistystoimen hallinnon alalta vaajaan 700 000 euron verran. Suurin osa leikkauksista aiotaan viedä lapsilta ja nuorilta. Koska koulussa ei ole lailla suojattua luokkakokoa, lapsilta ja nuorilta voidaan surutta säästää ilman lainkirjaimen rikkomista. On aika lailla suhteetonta säästää 46% kaikista säästöistä lapsien ja nuorten sivistyspalveluista. Tähän kun lisätään muut palveluiden leikkaukset (esim. kesätyöpaikkojen vähennykset), säästöjen maksajiksi näyttää jäävän Vesilahden lapset ja nuoriso.

OAJ:n Vesilahden paikallisyhdistys
Sari Puumalainen, puheenjohtaja

JUKO/OAJ pääluottamusmies
Aura Elliott

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.